Co sądzisz o nowej stronie?

Nie podoba mi się - 14%
Może być - 2.3%
Podoba mi się - 9.3%
Bardzo mi się podoba - 74.4%

Ilość głosów: 43
   
Szczegóły

Regulamin rekrutacji kandydatów do siódmej klasy

Społecznej Szkoły Podstawowej im. św. Barbary w Chodzieży

 

Regulamin określa warunki i tryb przyjmowania uczniów do klasy siódmej                    

Społecznej Szkoły Podstawowej im. św. Barbary w Chodzieży na rok szkolny 2017/18.

 

I. Wymagane dokumenty:

1.      Podanie

2.      Świadectwo ukończenia klasy VI szkoły podstawowej.

3.      Dwie aktualne fotografie (podpisane na odwrocie).

4.      Udokumentowane osiągnięcia kandydata lub ich kopie potwierdzone przez szkołę.

5.      Karta zdrowia.

6.      Ewentualna opinia/orzeczenie publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

II.  Terminarz rekrutacji do klasy siódmej na rok szkolny 2017/18:

1.   Składanie podań o przyjęcie do szkoły  17-25.08.2017r. (25.08.2017r. do godz.13:00)

2.  Ogłoszenie listy przyjętych  28.08.2017r. do godz. 10:00 w gablocie na parterze budynku
       Szkoły, ul. Żeromskiego 11.

3.   Tryb odwoławczy. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej można składać w

      sekretariacie szkoły do 29.08.2017r. do godz. 12:00. Dyrektor rozpatruje odwołanie pod

      względem formalnym oraz prawidłowości zastosowania kryteriów przyjmowania

      kandydatów wynikających z niniejszego regulaminu. Po konsultacji ze Szkolną Komisją

      Rekrutacyjną, Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu ucznia do szkoły.

      Sprawy sporne nieobjęte Regulaminem Rekrutacji rozstrzyga Dyrektor w porozumieniu

      z Zarządem Stowarzyszenia.

4.   Ogłoszenie listy przyjętych z uwzględnieniem trybu odwoławczego 30.08.2017r. w gablocie    
      na parterze budynku Szkoły, ul. Żeromskiego 11. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

5.   Potwierdzenie  do 01.09.2017r. woli rozpoczęcia edukacji w Społecznej Szkole Podstawowej
      im. św. Barbary w Chodzieży w formie opłaty rekrutacyjnej w kwocie
 50,00 PLN  na konto:

           

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży

ul. Żeromskiego 11, 64-800 Chodzież

 

Bank Spółdzielczy w Chodzieży

nr konta: 46 8945 0002 0025 6090 2000 0020

tytułem:      opłata rekrutacyjna za (nazwisko i imię ucznia)

III. Zasady rekrutacji:

1.      Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Społecznej Szkoły Podstawowej rekrutowani będą na podstawie:

a.       punktów przyznanych za średnią ocen  na świadectwie ukończenia klasy VI,

b.      punktów przyznanych za ocenę z zachowania na świadectwie ukończenia klasy VI

2.      W uzasadnionych przypadkach Szkolna Komisja Rekrutacyjna może odmówić przyjęcia kandydatów do Społecznej Szkoły Podstawowej.

3.      Szkolna Komisja Rekrutacyjna nie będzie rozpatrywała podań tych kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia VI klasy szkoły podstawowej uzyskali  nieodpowiednią lub naganną ocenę z zachowania.

4.      Z postępowania rekrutacyjnego zwolnieni są laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. Mają oni pierwszeństwo w procesie rekrutacyjnym i otrzymują maksymalną ilość punktów.

5.      W toku postępowania rekrutacyjnego kandydat może zdobyć maksymalnie 18 punktów za  świadectwo ukończenia klasy szóstej szkoły podstawowej

6.      Na wynik postępowania rekrutacyjnego składają się punkty przyznane za:

a. średnią ocen (łącznie z religią) uzyskaną na świadectwie ukończenia klasy VI – max 14 punktów

 

5.75 - 6.00

14 pkt

4.00 - 4.24

7 pkt

5.50 – 5.74

13 pkt

3.75 - 3.99

6 pkt

5.25 - 5.49

12 pkt

3.50 - 3.74

5 pkt

5.00 - 5.24

11 pkt

3.25 - 3.49

4 pkt

4.75 - 4.99

10 pkt

3.00 - 3.24

3 pkt

4.50 - 4.74

9 pkt

2.75 - 2.99

2 pkt

4.25 - 4.49

8 pkt

2.50 – 2.74

1 pkt

 

 

b. ocenę zachowania uzyskaną na świadectwie ukończenia klasy VI– max 4 punkty

 

Wzorowe

4 pkt

Bardzo dobre

3 pkt

Dobre

2 pkt

Poprawne

1 pkt

 

IV. Wyniki rekrutacji i opłaty:

1.        O przyjęciu kandydata do Społecznej Szkoły Podstawowej decyduje liczba uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.        Listę przyjętych do szkoły ustala Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie liczby uzyskanych punktów. 

3.        Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia, który w wyniku postępowania Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej został przyjęty do Społecznej Szkoły Podstawowej, są zobowiązani do dokonania opłaty rekrutacyjnej.

4.        Rodzice (prawni opiekunowie) kandydatów przyjętych do szkoły zobowiązani są do uiszczania comiesięcznej opłaty czesnego w kwotach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

 

V.  Szkolna Komisja Rekrutacyjna.

1.      Szkolną Komisję Rekrutacyjną powołuje Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej wspólnie z Zarządem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

2.      Do zadań Komisji należy całość prac związanych z przyjęciem uczniów do klasy pierwszej, a w szczególności:

- gromadzenie dokumentów,

- analiza dokumentów,

- podanie kandydatom informacji o warunkach rekrutacji, z uwzględnieniem kryteriów
  przyjęć,

- ustalenie i ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Społecznej Szkoły Podstawowej,

- sporządzenie protokołu postępowania kwalifikacyjnego.

 

 

 

Rodzice dzieci przyjętych do Społecznej Szkoły Podstawowej zawierają ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w ChodzieżyUmowę o świadczenie usług edukacyjnych, podczas spotkania informacyjnego z Zarządem Stowarzyszenia  i Dyrektorem Szkoły dnia 31.08.2017r. o godz. 18:00

 

   
© Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży