Co sądzisz o nowej stronie?

Nie podoba mi się - 14%
Może być - 2.3%
Podoba mi się - 9.3%
Bardzo mi się podoba - 74.4%

Ilość głosów: 43
   
Szczegóły

 Terminarz rekrutacji do Społecznej Szkoły Podstawowej im. św. Barbary

w Chodzieży


Terminarz rekrutacji do klasy siódmej na rok szkolny 2017/18:

1.   Składanie podań o przyjęcie do szkoły  17-25.08.2017r. (25.08.2017r. do godz.13:00)

2.  Ogłoszenie listy przyjętych  28.08.2017r. do godz. 10:00 w gablocie na parterze budynku

       Szkoły, ul. Żeromskiego 11.

3.   Tryb odwoławczy. Odwołania od decyzji Komisji Rekrutacyjnej można składać w 

      sekretariacie szkoły do 29.08.2017r. do godz. 12:00. Dyrektor rozpatruje odwołanie pod

      względem formalnym oraz prawidłowości zastosowania kryteriów przyjmowania 

      kandydatów wynikających z niniejszego regulaminu. Po konsultacji ze Szkolną Komisją 

      Rekrutacyjną, Dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu ucznia do szkoły.

      Sprawy sporne nieobjęte Regulaminem Rekrutacji rozstrzyga Dyrektor w porozumieniu 

      z Zarządem Stowarzyszenia. 

4.   Ogłoszenie listy przyjętych z uwzględnieniem trybu odwoławczego 30.08.2017r. w gablocie    

      na parterze budynku Szkoły, ul. Żeromskiego 11. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

5.   Potwierdzenie  do 01.09.2017r. woli rozpoczęcia edukacji w Społecznej Szkole Podstawowej 

      im. św. Barbary w Chodzieży w formie opłaty rekrutacyjnej w kwocie  50,00 PLN  na konto: 

     

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży

ul. Żeromskiego 11, 64-800 Chodzież

 

Bank Spółdzielczy w Chodzieży

nr konta: 46 8945 0002 0025 6090 2000 0020

tytułem:      opłata rekrutacyjna za (nazwisko i imię ucznia)

   
© Gimnazjum im. św. Barbary w Chodzieży