Aktulaności

Dostępność

Deklaracja dostępności serwisu


I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zerom.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data publikacji strony internetowej: 2020.01.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.03.01


Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Damian Kostarczyk, adres poczty elektronicznej pomoc@zerom.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 2820752. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno
zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dane teleadresowe siedziby I Liceum Ogólnokształcącego im.św.Barbary w Chodzieży
tel. 67 2820752
e-mail: liceumchodziez@poczta.onet.pl
ul.Żeromskiego 11,
64-800 Chodzież


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ


Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży otrzymają niezbędną pomoc.
Osoby niepełnosprawne mają możliwość wejścia do budynku wejściem od podwórza i skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu.
Wyżej wymieniony pracownik w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy.
Informujemy ponadto, że na terenie budynku I Liceum Ogólnokształcącego znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), I Liceum Ogólnokształcące udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:
SMS: +48
E-mail: pomoc@zerom.pl


INFORMACJA DODATKOWA
1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po
serwisie za pomocą klawisza Tab.
2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom
podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom
wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego
linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych
elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną
obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym
stopniu niedowidzącym.
4. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w tym
samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na
stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami
dostępności.
7. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla
osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na
urządzeniach mobilnych.

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI

Aktulaności

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA ONLINE

W tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy drzwi szkoły bywają zamknięte, wielu z Was odczuwać może lęk i niepokój .
Zapraszamy do kontaktu z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym w dogodnej dla was formie . Prosimy o zgłaszanie chęci odbycia konsultacji poprzez Librus lub Teams – terminy rozmów uzgodnione zostaną indywidualnie.

Pozdrawiamy,
Anna Buganik
Magdalena Przygoda

Aktulaności

Inauguracja roku szkolnego + wytyczne

Drogi Uczniu!!!

 

Do szkoły możesz  przyjść  jeśli:

  • jesteś zdrowy
  • domownicy, z którymi mieszkasz są zdrowi
  • nikt z twoich bliskich nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej

W drodze do szkoły zachowuj się według zasad obowiązujących w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju

Po wejściu do szkoły

  • obowiązkowo zdezynfekuj ręce
  • unikaj grupowania się
  • jak najszybciej przejdź do sali, w której masz zajęcia
  • przestrzegaj zasad bezpieczeństwa działania biblioteki, sali gimnastycznej

i szatni

 

Obowiązuje następujący rytm wejścia do szkoły:

Klasy trzecie i pracownicy  – wejście od frontu

Klasy pierwsze i drugie  – pierwsze wejście od podwórka

 

UWAGA!!

Schody przy wejściu głównym do budynku i koło  gabinetu psychologa  będą komunikować jedynie w górę – na I i II piętro.

Schody przy toaletach i  koło pokoju nauczycielskiego będą używane jedynie do schodzenia

 

 

Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021   01.09.2020

Ze względu na pogodę nie przewidujemy uroczystości na dziedzińcu – uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Klasy pierwsze –   9.00

1a – sala 6 (parter)

1b – sala 21 (II piętro)

1c – sala 8 (I piętro)

1d – sala 11 (I piętro)

 

Klasy drugie  – 9.30

2ac – sala 22        2ac1 – sala 20

2b –  sala 13        2b1 – sala 16

2d – sala 7            2d1 – sala 15

 

Klasy trzecie – 10.00   

3a – sala 18   

3b –  sala 12   

3c – sala 10

3d – sala 28

 

Aktulaności

Rozpoczęcie roku szkolnego, awanse zawodowe i pożegnanie.

DRODZY UCZNIOWIE ILO!
Wielkimi krokami zbliża się początek roku szkolnego. Kilka słów na temat naszego wspólnego spotkania tego dnia.
Wszystkie klasy PIERWSZE oraz GRONO PEDAGOGICZNE zapraszamy na godzinę 9:00 na uroczysty apel, który odbędzie się na dziedzińcu szkoły.

Po nim udacie się wraz z Waszymi wychowawcami na spotkania w klasach.
KLASY II i III zapraszamy na godzinę 10:00 bezpośrednio na spotkanie w salach z wychowawcami.

Informujemy też, że I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary ma także nowego nauczyciela mianowanego – Mirelę Snopek oraz dwóch nowych nauczycieli kontraktowych – Annę Buganik i Damiana Kostarczyka. Decyzję o awansie zawodowym odebrali z rąk starosty. Wręczono je przy okazji odbywającej się dzisiaj w szkole rady pedagogicznej.

Dzisiaj grono pedagogiczne po 8 latach opuściła p. Monika Momot, ceniona przez uczniów polonistka, inicjatorka i organizatorka wielu wydarzeń szkolnych, takich jak coroczny koncert charytatywny, TV Zerom, czy znane szerokiej publiczności, niezapomniane spektakle szkolnej 13 – tki. Wszystkim nauczycielom życzymy dalszych zawodowych sukcesów!!!

Do zobaczenia 1 września!

 

PS. Osobom wchodzącym do szkoły przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk.

Biologia Chemia profil biol chem bio chem I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży Profile

Klasa medyczna

#biologia #chemia

Licealiści wybierający tę klasę kształcą się na poziomie rozszerzonym z zakresu biologii i chemii. Uczniowie co roku organizują w szkole akcje krwiodawstwa, podejmują działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa HIV i uczestniczą w konferencjach naukowych na poznańskich uczelniach wyższych. Systematycznie spotykają się też z transplantologami, którzy w ciekawy sposób opowiadają im o swojej specjalizacji. Licealiści mogą w ten sposób zaangażować się w pomoc osobom przed przeszczepem i po nim.

Co później?

Medycyna, farmacja, ochrona środowiska, fizjoterapia, ekologia, biologia, chemia, technologia, biotechnologia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, dermatologia

MAT GEO profil i liceum ogólnokształcące im św Barbary w Chodzieży Profile

Klasa Europejska

#matematyka #geografia

Uczniowie tej klasy realizują materiał rozszerzony z dwóch przedmiotów kierunkowych (geografia, matematyka), uczestniczą w spotkaniach z politykami i działają w Szkolnym Klubie Europejskim, dzięki czemu mogą poznawać zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, współpracować z międzynarodowymi fundacjami oraz organizować imprezy europejskie w szkole.

Licealiści co roku biorą też udział w ogólnopolskich projektach, np:
– Młodzi głosują
– Back to school

Co później?

Ekonomia, zarządzanie, geologia, geodezja, marketing, stosunki międzynarodowe, logistyka, turystyka i rekreacja

HUMAN profil humanistyczny i liceum ogólnokształcące im św Barbary w Chodzieży Profile

Klasa humanistyczna

#polski #historia #angielski

Uczniowie wybierający ten profil zdobywają rozszerzoną wiedze z zakresu język polskiego, historii lub języka polskiego i angielskiego.

Dodatkowo mogą oni rozwijać swoje pasje podczas lekcji czytania oraz warsztatów teatralnych, filmowych i dziennikarskich.

Licealiści z klasy humanistycznych tworzą redakcję Szkolnej Telewizji Internetowej ŻEROM TV, a efekty swojej działalności publikują w serwisie Youtube / Facebook. Humaniści uczestniczą również w wymianie zagranicznej i wycieczkach tematycznych – zwiedzają redakcje radiowe, telewizyjne i prasowe.

Co później?

Prawo, administracja, psychologia, dziennikarstwo, aktorstwo, pedagogika, socjologia, lingwistyka, kulturoznawstwo, teologia, filologia, filozofia, bibliotekoznawstwo

KLASA PATRONACKA UAM POZNAŃ DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Matematyka Fizyka Informatyka profil Mat Fiz Inf I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży Profile

Klasa politechniczna

#matematyka #informatyka #fizyka

Uczniowie tej klasy realizują materiał rozszerzony z trzech przedmiotów kierunkowych (matematyki, fizyki i informatyki) i biorą udział w licznych projektach edukacyjnych, które rozwijają ich zainteresowania i pomagają w wyborze dalszej drogi zawodowej.

Co później?

Bankowość, ekonomia, informatyka, marketing, elektromechanika, budownictwo, logistyka, architektura, mechanika, transport.

Aktulaności

IV Bieg charytatywny

Przedstawiamy Wam naszą małą bohaterkę, dla której pobiegniemy.

Julia Kabat 11 marca skończy 5 lat, waży 11 kg, tak niska waga spowodowana jest szeregiem chorób związanych z układem pokarmowym oraz wadami rozwoju.

Ponadto istnieje podejrzenie zespołu Silvera- Russella ( rzadki zespół wad wrodzonych ).

U Julci wykryto zespół złego wchłaniania, dlatego konieczne jest żywienie metodą PEG ( przezskórnej endoskopowej gastrostomii ), przez co jest niedożywiona.

Zebrane dla niej pieniążki chcemy przeznaczyć na turnus rehabilitacyjny oraz polepszenie warunków bytowych ( remont pokoju Julii ).

Obraz może zawierać: tekst
Zajęcia dodatkowe

Projekty realizowane w I Liceum Ogólnokształcącym w 2021/2022

ProjektWspółpracaOpis
KRUKNadnotecki Instytut UAM w PileKomunikacje w przyrodzie,społeczeństwie i świecie wirtualnym
Pearson BBC Live ClassesLekcje języka angielskiego z native speakerem
Wiem.Nie biorę! Jestem bezpieczny. Komenda Policji w ChodzieżyProfilaktyka uzależnień
Debaty OksfordzkieUAM Wydział Nauk Politycznych i DziennikarstwaDyskusje nad tezami
Profilaktyka HIV/AidsSanepid ChodzieżSzkolenia Młodzieżowych Liderów Zdrowia
Dzień Bezpiecznego InternetuPrezentacja zagrożeń i radzenia sobie z cyberprzestępczością
Cykl spotkań z absolwentami szkołyWykłady prowadzone przez ludzi nauki – absolwentów ILO

Skip to content