Aktulaności

Dostępność

I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://zerom.pl

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-06

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-19

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2023-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Test – European Internet Inclusion Initiative

https://validator.utilitia.pl z których wynika, że strona internetowa https://zerom.pl nie spełnia w pełni wymagań ww. ustawy, wynik testu 8/10 pkt.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne,
 2. serwis może zawierć dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania obrazów,
 3. tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy,
 4. elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,
 5. możemy napotkać ogłoszenia w formacie jpg,
 6. pliki PDF, DOC, DOCX, XLS itp., redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 7. nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 8. niewidoczne zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu za pomocą standardowych elementów wyboru (przyciski) przy wyświetlaniu zawartości bez elementów graficznych,
 9. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 10. brak na stronie komunikatów audiowizualnych.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących, która umożliwia:

 1. powiększenie, pomniejszenie liter,
 2. strona posiada możliwość uruchomienia podwyższonego kontrastu, wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w górnej części strony,
 3. występują podświetlane linki,
 4. mapa strony znajduje się w dolnej części serwisu,
 5. menu strony umieszczone zostało po lewej stronie serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest powołany koordynator ds. dostępności Pan Damian Kostarczyk adres poczty e-mail: damian.kostarczyk@zerom.pl. Tą samą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności lub skargi na brak dostępności.

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Wzór wniosku lub skargi można pobrać ze strony jednostki https://zerom.pl zakładka Dostępność na podstronie Dokumenty.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od ul. Żeromskiego. Wejście główne nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub osób mających trudności w poruszaniu się po schodach. Wejście do budynku frontowego poprzedza stopień o wysokości ok. 20 cm. Do wejścia prowadzi również wejście dodatkowe przez salę sportową, nie jest ono dostosowane dla osób niepełnosprawnych, występują schody, brak podjazdu dla wózków.

Opis dostępności wejścia do budynku

Drzwi wejścia głównego są szerokie i umożliwiają swobodne wjechanie do budynku. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, który w razie konieczności zapewniana pomoc pracownika Szkoły przy wejściu do dalszych pomieszczeń. Przywołanie pracownika stanowi o dostępności alternatywnej, dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Pomieszczenia administracji Szkoły znajdują się na parterze budynku. W budynku znajdują się schody brak windy. Drzwi wewnętrzne mają ponadstandardową szerokość futryny ok. 100 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok. 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny – podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej. Drzwi są oznaczone cyframi arabskimi, cyfry nie są wypukłe.

Pomieszczenia Szkoły nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Toalety znajdują się na poszczególnych piętrach, na parterze jest toaleta dla niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na parterze znajduje się wykaz informacji w zakresie poruszania się po budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dostępnych miejsc parkingowych znajdujących się przez …………………… na parkingu publicznym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wstępu do wszystkich pomieszczeń Szkoły z psem asystującym bądź psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Szkole przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Szkoła może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie o takiej potrzebie, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w Szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Szkole, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się na adres Szkoły, bezpośrednio do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności lub za pośrednictwem tłumacza jeżyka migowego dostępnego w formie on-line kliknij w łącze po myślniku by połączyć z tłumaczemtłumacza on-line

Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia. Zgłoszenie składane przez osobę uprawnioną po rejestracji w sekretariacie Zespołu Szkół, przekazywane jest do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności, który po uzgodnieniu terminu z osobom posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy. Szkoła w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji pomocy.

Informacje dodatkowe

I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Załączniki do powyższego dokumentu

 1. Raport analizy dostępności – wymaga oprogramowania 7zip lub podobnego
 2. Wzory wniosków i skarg – wymaga oprogramowania 7zip lub podobnego
 3. Pisma łatwe do odczytu maszynowego
 4. Pismo ETR
Aktulaności

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA ONLINE

W tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, kiedy drzwi szkoły bywają zamknięte, wielu z Was odczuwać może lęk i niepokój .
Zapraszamy do kontaktu z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym w dogodnej dla was formie . Prosimy o zgłaszanie chęci odbycia konsultacji poprzez Librus lub Teams – terminy rozmów uzgodnione zostaną indywidualnie.

Pozdrawiamy,
Anna Buganik
Magdalena Przygoda

Aktulaności

Inauguracja roku szkolnego + wytyczne

Drogi Uczniu!!!

 

Do szkoły możesz  przyjść  jeśli:

 • jesteś zdrowy
 • domownicy, z którymi mieszkasz są zdrowi
 • nikt z twoich bliskich nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej

W drodze do szkoły zachowuj się według zasad obowiązujących w związku z sytuacją epidemiczną w naszym kraju

Po wejściu do szkoły

 • obowiązkowo zdezynfekuj ręce
 • unikaj grupowania się
 • jak najszybciej przejdź do sali, w której masz zajęcia
 • przestrzegaj zasad bezpieczeństwa działania biblioteki, sali gimnastycznej

i szatni

 

Obowiązuje następujący rytm wejścia do szkoły:

Klasy trzecie i pracownicy  – wejście od frontu

Klasy pierwsze i drugie  – pierwsze wejście od podwórka

 

UWAGA!!

Schody przy wejściu głównym do budynku i koło  gabinetu psychologa  będą komunikować jedynie w górę – na I i II piętro.

Schody przy toaletach i  koło pokoju nauczycielskiego będą używane jedynie do schodzenia

 

 

Inauguracja Roku Szkolnego 2020/2021   01.09.2020

Ze względu na pogodę nie przewidujemy uroczystości na dziedzińcu – uczniowie spotykają się z wychowawcami w salach lekcyjnych.

Klasy pierwsze –   9.00

1a – sala 6 (parter)

1b – sala 21 (II piętro)

1c – sala 8 (I piętro)

1d – sala 11 (I piętro)

 

Klasy drugie  – 9.30

2ac – sala 22        2ac1 – sala 20

2b –  sala 13        2b1 – sala 16

2d – sala 7            2d1 – sala 15

 

Klasy trzecie – 10.00   

3a – sala 18   

3b –  sala 12   

3c – sala 10

3d – sala 28

 

Aktulaności

Rozpoczęcie roku szkolnego, awanse zawodowe i pożegnanie.

DRODZY UCZNIOWIE ILO!
Wielkimi krokami zbliża się początek roku szkolnego. Kilka słów na temat naszego wspólnego spotkania tego dnia.
Wszystkie klasy PIERWSZE oraz GRONO PEDAGOGICZNE zapraszamy na godzinę 9:00 na uroczysty apel, który odbędzie się na dziedzińcu szkoły.

Po nim udacie się wraz z Waszymi wychowawcami na spotkania w klasach.
KLASY II i III zapraszamy na godzinę 10:00 bezpośrednio na spotkanie w salach z wychowawcami.

Informujemy też, że I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary ma także nowego nauczyciela mianowanego – Mirelę Snopek oraz dwóch nowych nauczycieli kontraktowych – Annę Buganik i Damiana Kostarczyka. Decyzję o awansie zawodowym odebrali z rąk starosty. Wręczono je przy okazji odbywającej się dzisiaj w szkole rady pedagogicznej.

Dzisiaj grono pedagogiczne po 8 latach opuściła p. Monika Momot, ceniona przez uczniów polonistka, inicjatorka i organizatorka wielu wydarzeń szkolnych, takich jak coroczny koncert charytatywny, TV Zerom, czy znane szerokiej publiczności, niezapomniane spektakle szkolnej 13 – tki. Wszystkim nauczycielom życzymy dalszych zawodowych sukcesów!!!

Do zobaczenia 1 września!

 

PS. Osobom wchodzącym do szkoły przypominamy o obowiązku dezynfekcji rąk.

Biologia Chemia profil biol chem bio chem I Liceum Ogólnokształcące im. św. Barbary w Chodzieży Profile

Klasa medyczna

#biologia #chemia

Licealiści wybierający tę klasę kształcą się na poziomie rozszerzonym z zakresu biologii i chemii. Uczniowie co roku organizują w szkole akcje krwiodawstwa, podejmują działania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się wirusa HIV i uczestniczą w konferencjach naukowych na poznańskich uczelniach wyższych. Systematycznie spotykają się też z transplantologami, którzy w ciekawy sposób opowiadają im o swojej specjalizacji. Licealiści mogą w ten sposób zaangażować się w pomoc osobom przed przeszczepem i po nim.

Co później?

Medycyna, farmacja, ochrona środowiska, fizjoterapia, ekologia, biologia, chemia, technologia, biotechnologia, kosmetologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, dermatologia

MAT GEO profil i liceum ogólnokształcące im św Barbary w Chodzieży Profile

Klasa Europejska

#matematyka #geografia

Uczniowie tej klasy realizują materiał rozszerzony z dwóch przedmiotów kierunkowych (geografia, matematyka), uczestniczą w spotkaniach z politykami i działają w Szkolnym Klubie Europejskim, dzięki czemu mogą poznawać zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, współpracować z międzynarodowymi fundacjami oraz organizować imprezy europejskie w szkole.

Licealiści co roku biorą też udział w ogólnopolskich projektach, np:
– Młodzi głosują
– Back to school

Co później?

Ekonomia, zarządzanie, geologia, geodezja, marketing, stosunki międzynarodowe, logistyka, turystyka i rekreacja

HUMAN profil humanistyczny i liceum ogólnokształcące im św Barbary w Chodzieży Profile

Klasa humanistyczna

#polski #historia #angielski

Uczniowie wybierający ten profil zdobywają rozszerzoną wiedze z zakresu język polskiego, historii lub języka polskiego i angielskiego.

Dodatkowo mogą oni rozwijać swoje pasje podczas lekcji czytania oraz warsztatów teatralnych, filmowych i dziennikarskich.

Licealiści z klasy humanistycznych tworzą redakcję Szkolnej Telewizji Internetowej ŻEROM TV, a efekty swojej działalności publikują w serwisie Youtube / Facebook. Humaniści uczestniczą również w wymianie zagranicznej i wycieczkach tematycznych – zwiedzają redakcje radiowe, telewizyjne i prasowe.

Co później?

Prawo, administracja, psychologia, dziennikarstwo, aktorstwo, pedagogika, socjologia, lingwistyka, kulturoznawstwo, teologia, filologia, filozofia, bibliotekoznawstwo

KLASA PATRONACKA UAM POZNAŃ DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

Matematyka Fizyka Informatyka profil Mat Fiz Inf I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży Profile

Klasa politechniczna

#matematyka #informatyka #fizyka

Uczniowie tej klasy realizują materiał rozszerzony z trzech przedmiotów kierunkowych (matematyki, fizyki i informatyki) i biorą udział w licznych projektach edukacyjnych, które rozwijają ich zainteresowania i pomagają w wyborze dalszej drogi zawodowej.

Co później?

Bankowość, ekonomia, informatyka, marketing, elektromechanika, budownictwo, logistyka, architektura, mechanika, transport.

Aktulaności

IV Bieg charytatywny

Przedstawiamy Wam naszą małą bohaterkę, dla której pobiegniemy.

Julia Kabat 11 marca skończy 5 lat, waży 11 kg, tak niska waga spowodowana jest szeregiem chorób związanych z układem pokarmowym oraz wadami rozwoju.

Ponadto istnieje podejrzenie zespołu Silvera- Russella ( rzadki zespół wad wrodzonych ).

U Julci wykryto zespół złego wchłaniania, dlatego konieczne jest żywienie metodą PEG ( przezskórnej endoskopowej gastrostomii ), przez co jest niedożywiona.

Zebrane dla niej pieniążki chcemy przeznaczyć na turnus rehabilitacyjny oraz polepszenie warunków bytowych ( remont pokoju Julii ).

Obraz może zawierać: tekst
Skip to content