Historia szkoły

Rok 1920 to historyczny rok dla naszej szkoły. W tym roku zarząd miasta i Kuratorium powołało na stanowisko dyrektora Edwarda Habermana a szkoła przybrała nazwę Miejskiego Progimnazjum Realnego. Dnia 17 VII 1922 roku nastąpiło upaństwowienie szkoły, która przybrała nazwę Państwowe Gimnazjum Humanistyczne im. Św. Barbary, a 12 XII 1922roku odbyła się uroczystość oddania szkole nowego gmachu przy ul. Św. Barbary. Lata wojny i okupacji hitlerowskiej przerwały wspaniały okres działalności szkoły, która rozpoczęła naukę 16 IV 1945r. W latach 1956-70 szkoła wzbogaciła się o nowy kompleks budynków gospodarczych i pracownię chemii. Zorganizowane zostało też Liceum dla Pracujących. W roku 1950 szkoła otrzymała nową nazwę- Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Licealnego. Zrodziła się z czasem koncepcja rozbudowy i modernizacji budynku głównego przy ul. Żeromskiego. Dnia 1 IX 1974r. odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego, w nowym budynku, połączona z nadaniem Liceum imienia Leona Kruczkowskiego. W roku 2010 szkoła zmieniła nazwę na I Liceum Ogólnokształcące im.św.Barbary. Od wielu lat szkoła cieszy się popularnością wśród absolwentów szkół podstawowych. Kandydatów przyciąga m. in. tradycja szkoły i jej życie. Każdego roku bowiem w kalendarzu imprez szkolnych znajduję się wiele ciekawych propozycji. Poza stałymi uroczystościami, takimi jak rozpoczęcie i zakończenia roku szkolnego, wręczenia świadectw dojrzałości czy też ślubowanie uczniów klas pierwszych do stałego kalendarium wpisano i wpisuje się szereg wydarzeń kulturalnych i sportowych. Zaliczyć tu należy konkursy, koncerty, wyjazdy do teatrów, rajdy, wycieczki a także imprezy związane z ekologią i ochroną środowiska. Szkoła współpracuje z różnymi organizacjami i stowarzyszeniami środowiskowymi m. in. z Świetlicą Terapeutyczną Sióstr Serafitek, a także utrzymuje stałe kontakty z Domem Pomocy Społecznej w Rzadkowie i Fundacją na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych w Chodzieży. Szczególnym osiągnięciem szkoły jest współpraca międzynarodowa ze szkołą w Nottuln. W naszej szkole działa Klub Europejski. Za osiągnięcia szkoły uznać należy przygotowanie jej wychowanków do stabilizacji zawodowej i życiowej. Zaszczyt przynieśli jej wychowankowie, którzy kończyli naukę w okresie międzywojennym i w czasach współczesnych. Są to wybitni naukowcy, nauczyciele, akademiccy, nauczyciele. Lekarze, księża, psychologowie, pedagodzy, dziennikarze, prawnicy, artyści, plastycy, pracownicy urzędów centralnych, muzycy, kompozytorzy, sportowcy, regionaliści.

Szkoła w ciągu całej swojej historii istniała jako:
PROGIMNAZJUM (1920 – 1922)
GIMNAZJUM im. ŚW. BARBARY (1922 – 1938)
LICEUM I GIMNAZJUM im. ŚW. BARBARY (1939 – 1952)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  (1952-1974)
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. L. KRUCZKOWSKIEGO (1974 – 2004)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. L. KRUCZKOWSKIEGO (2004-2010)
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. ŚW. BARBARY