Dostępność

Deklaracja dostępności serwisu


I Liceum Ogólnokształcące w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zerom.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Data publikacji strony internetowej: 2020.01.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022.03.01


Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Damian Kostarczyk, adres poczty elektronicznej pomoc@zerom.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 67 2820752. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno
zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dane teleadresowe siedziby I Liceum Ogólnokształcącego im.św.Barbary w Chodzieży
tel. 67 2820752
e-mail: liceumchodziez@poczta.onet.pl
ul.Żeromskiego 11,
64-800 Chodzież


Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


INFORMACJA O DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ


Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży otrzymają niezbędną pomoc.
Osoby niepełnosprawne mają możliwość wejścia do budynku wejściem od podwórza i skontaktowania się z pracownikiem sekretariatu.
Wyżej wymieniony pracownik w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy.
Informujemy ponadto, że na terenie budynku I Liceum Ogólnokształcącego znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), I Liceum Ogólnokształcące udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:
SMS: +48
E-mail: pomoc@zerom.pl


INFORMACJA DODATKOWA
1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po
serwisie za pomocą klawisza Tab.
2. Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki wzorcowym tytułom
podstron, porządkującej funkcji nagłówków oraz innym udogodnieniom
wprowadzonym pod kątem czytników ekranów.
3. W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego
linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych
elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną
obsługę serwisu np. użytkownikom niepełnosprawnym ruchowo czy w znacznym
stopniu niedowidzącym.
4. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – zawsze otwierają się w tym
samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.

5. Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na
stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
6. Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami
dostępności.
7. Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla
osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na
urządzeniach mobilnych.

RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI

Skip to content