Dostępność

I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://zerom.pl

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2022-06-06

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-06

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-19

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2023-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Test – European Internet Inclusion Initiative

https://validator.utilitia.pl z których wynika, że strona internetowa https://zerom.pl nie spełnia w pełni wymagań ww. ustawy, wynik testu 8/10 pkt.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 1. dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne,
 2. serwis może zawierć dokumenty PDF, które powstały w wyniku skanowania obrazów,
 3. tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy,
 4. elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców, wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności,
 5. możemy napotkać ogłoszenia w formacie jpg,
 6. pliki PDF, DOC, DOCX, XLS itp., redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
 7. nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR,
 8. niewidoczne zmiany wielkości czcionki oraz kontrastu za pomocą standardowych elementów wyboru (przyciski) przy wyświetlaniu zawartości bez elementów graficznych,
 9. filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 10. brak na stronie komunikatów audiowizualnych.

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Dostępna jest wersja dla osób słabowidzących, która umożliwia:

 1. powiększenie, pomniejszenie liter,
 2. strona posiada możliwość uruchomienia podwyższonego kontrastu, wersję kontrastową, uruchamianą przyciskiem w górnej części strony,
 3. występują podświetlane linki,
 4. mapa strony znajduje się w dolnej części serwisu,
 5. menu strony umieszczone zostało po lewej stronie serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest powołany koordynator ds. dostępności Pan Damian Kostarczyk adres poczty e-mail: damian.kostarczyk@zerom.pl. Tą samą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności lub skargi na brak dostępności.

Każdy ma prawo:

 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Wzór wniosku lub skargi można pobrać ze strony jednostki https://zerom.pl zakładka Dostępność na podstronie Dokumenty.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku zlokalizowane jest od ul. Żeromskiego. Wejście główne nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo lub osób mających trudności w poruszaniu się po schodach. Wejście do budynku frontowego poprzedza stopień o wysokości ok. 20 cm. Do wejścia prowadzi również wejście dodatkowe przez salę sportową, nie jest ono dostosowane dla osób niepełnosprawnych, występują schody, brak podjazdu dla wózków.

Opis dostępności wejścia do budynku

Drzwi wejścia głównego są szerokie i umożliwiają swobodne wjechanie do budynku. Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek, który w razie konieczności zapewniana pomoc pracownika Szkoły przy wejściu do dalszych pomieszczeń. Przywołanie pracownika stanowi o dostępności alternatywnej, dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Pomieszczenia administracji Szkoły znajdują się na parterze budynku. W budynku znajdują się schody brak windy. Drzwi wewnętrzne mają ponadstandardową szerokość futryny ok. 100 cm. szerokości, klamki umieszczone są na standardowej wysokości ok. 113 cm wysokości od posadzki, kształt klamki tradycyjny – podłużny ukierunkowany w lewą stronę, brak kontrastu klamki, brak informacji głosowej. Drzwi są oznaczone cyframi arabskimi, cyfry nie są wypukłe.

Pomieszczenia Szkoły nie zostały wyposażone w systemy informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Toalety znajdują się na poszczególnych piętrach, na parterze jest toaleta dla niepełnosprawnych. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na parterze znajduje się wykaz informacji w zakresie poruszania się po budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, osoby niepełnosprawne mogą korzystać z dostępnych miejsc parkingowych znajdujących się przez …………………… na parkingu publicznym.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Istnieje możliwość wstępu do wszystkich pomieszczeń Szkoły z psem asystującym bądź psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Szkole przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną.

Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Szkoła może zapewnić dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. W celu skorzystania z pośrednictwa tłumacza konieczne jest powiadomienie o takiej potrzebie, co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w Szkole, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Szkole, adres kontaktu zwrotnego, na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą faksu, e-maila, przy pomocy osoby trzeciej, ze wskazaniem metody komunikowania się na adres Szkoły, bezpośrednio do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności lub za pośrednictwem tłumacza jeżyka migowego dostępnego w formie on-line kliknij w łącze po myślniku by połączyć z tłumaczemtłumacza on-line

Po dokonaniu zgłoszenia, uzgodniony zostanie ze zgłaszającym, dogodny termin realizacji świadczenia. Zgłoszenie składane przez osobę uprawnioną po rejestracji w sekretariacie Zespołu Szkół, przekazywane jest do wyznaczonego koordynatora do spraw dostępności, który po uzgodnieniu terminu z osobom posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy. Szkoła w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji pomocy.

Informacje dodatkowe

I Liceum Ogólnokształcące im. Św. Barbary w Chodzieży nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Załączniki do powyższego dokumentu

 1. Raport analizy dostępności – wymaga oprogramowania 7zip lub podobnego
 2. Wzory wniosków i skarg – wymaga oprogramowania 7zip lub podobnego
 3. Pisma łatwe do odczytu maszynowego
 4. Pismo ETR

Pożegnanie…

Pani Profesor Danuta Wandurska. 24.08.1930 – 12.10.2021.

Wieloletni pracownik naszej szkoły. Nauczycielka języka rosyjskiego w latach 1973 -1986 .

Rodzinie składamy wyrazy współczucia, zapewniamy o naszej pamięci i szacunku.

Dyrekcja i społeczność I LO im. św. Barbary w Chodzieży

Pożegnanie…

Wstazka-zalobna - MCK Milanówek

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci emerytowanej nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego – Pani Profesor Zofii Żalejko (1923 – 2021). Uczyła z pasją biologii, zarażała kulturą i energią życia. Pozostanie na zawsze w pamięci wielu pokoleń licealistów. Rodzinie i wszystkim bliskim Pani Profesor składamy najszczersze kondolencje.

Oliwer Marcinkiewicz – zwycięzcą Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej!

Jest LAUREATEM, który nie pozostawił złudzeń reszcie  – zajął I miejsce po dwóch odsłonach etapu centralnego. Finał ogólnopolski odbył się w Białymstoku, a gospodarzem był Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Do etapu centralnego zakwalifikowało się 54 uczestników. Z nich wyłoniono 25 najlepszych, którzy otrzymali tytuł LAUREATA. Marzeniem Oliwera były studia na Wydziale Prawa UAM w Poznaniu i właśnie to piękne marzenie się spełnia. Oliwer otrzymuje maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i od października będzie studentem prawa. Na tym nie koniec nagród – na Oliwera czeka wycieczka do Brukseli lub Strasburga, sponsorowana przez byłego premiera Włodzimierza Cimoszewicza, który jako minister spraw zagranicznych podpisywał Traktat Akcesyjny Polski  do UE, a w bagażu z Białegostoku przyjechały cenne pozycje książkowe o tematyce unijnej, prawniczej oraz wiele praktycznych drobiazgów.  Oliwer to piękny przykład realizowania marzeń, młodzieńczej pasji, ale też ciężkiej, systematycznej pracy. Nie trzeba dodawać, że Oliwer jest kopalnią wiedzy na temat Unii Europejskiej, którą zamierza wykorzystać starając się o wakacyjny staż strukturach Parlamentu Europejskiego.  „ O Radości! – Iskro Bogów !” – jakże prorocze słowa dla Oliwera!  Gratulujemy!!!

 

Sukces Historyczny!

Dwie uczennice naszej szkoły Aleksandra Sell, 1a, i Agnieszka Rzekięć, 2 b1,  zostały laureatkami ogólnopolskiego konkursu historycznego organizowanego przez poznański odział IPN  Sztafeta Pamięci. Losy mojej rodziny podczas II wojny światowej.  Aleksandra Sell zdobyła pierwsze miejsce za pracę pt. Mapa mojej historii, a Agnieszka Rzekięć trzecie za pracę pt. Ocalić od zapomnienia. Obydwie uczennice opisały losy kilku członków swoich rodzin w czasie II wojny światowej. Przeprowadziły wywiady z członkami swojej rodziny i ich przyjaciółmi, zgromadziły dokumenty, zdjęcia i inne pamiątki rodzinne. Ich praca trwała kilka tygodni. Warto wspomnieć, że udział w tym konkursie wzięło sześć uczennic z naszej szkoły. Oprócz Aleksandry i Agnieszki były to Weronika Anastaziak, Magdalena Andrzejczak, Antonina Dudek i Julia Jutrzenka. Koordynatorem konkursu była nauczycielka historii Agnieszka Ptakowska-Sysło.

Dziękujemy za udział w konkursie, a laureatkom serdecznie gratulujemy.

01. 06. 2021

Matury Próbne w I LO

W pełnym reżimie sanitarnym, uzbrojeni w maski, uczniowie Żeroma mogli się zmierzyć z zadaniami przygotowanymi przez CKE. Egzaminy matury próbnej to również okazja wręczenia symbolicznych „koniczynek” – talizmanów powodzenia podczas majowych zmagań.

23 LUTEGO – ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ

Depresja nie wybiera słabych i ubogich. Jest chorobą demokratyczną.

Podcina skrzydła nawet podczas najwyższego lotu.

Anna Morawska „Twarze depresji”

Czy wiesz, że…

 • wg WHO depresja jest w czołówce najczęstszych problemów zdrowotnych na świecie?
 • na depresję choruje na świecie około 350 mln ludzi!
 • w Polsce prawie 3% Polaków cierpi na depresję, a choroba ta stanowi 3 – 4% wszystkich występujących zaburzeń psychicznych.
 • w przeliczeniu na osoby z depresją zmaga się około 1,5 mln Polaków.

Eksperci podkreślają, że dane mogą być zaniżone, ponieważ nie wszyscy zgłaszają się ze swoimi problemami do specjalistów, a to wpływa na statystyki.

Depresja to nie chwilowy smutek!

Poczytaj:                                                                                                        

WSZYSTKO O DEPRESJI – Depresja.org

Forum Przeciw Depresji – Kampania Społeczna

Strona główna – Antydepresyjny Telefon Zaufania (stopdepresji.pl)

Z życzeniami zdrowia,

Magda Przygoda

psycholog

Brązowy Medal Mistrzostw Polski dla Julii Witkowskiej!

Julia Witkowska, kl. 2d1, zdobyła brązowy medal Mistrzostw Polski, które odbyły się w Toruniu, 13.02.2021. Julii dyscyplina to trójskok, a odległość skoku to 11,40m – życiowy rekord!! Julia jest wzorową uczennicą, stypendystką Prezesa Rady Ministrów i jak widzimy wielką sportsmenką! Gratulujemy ! Podziwiamy!

Skip to content